Et vols unir al nostre equip?

1. Si us plau, emplena els seguents camps.
Nom
Cognoms
Adreça electrònica
Telèfon mòbil
Què ens pots explicar sobre tu?
2. Adjunta el teu curriculum (doc o pdf)
3. Escriu el text que apareix en la imatge.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les dades personals que ens faciliti com a candidat s'incorporaran a un fitxer responsabilitat de la societat GESTORA CLUBS DiR, SL (en endavant, GCD) i de la resta de societats del Grup DiR (consulteu les societats del Grup DiR a l'apartat "Avís Legal" del nostre lloc web), per tal de valorar el seu perfil professional com a candidat. Si no ens manifesta el contrari, les seves dades es conservaran durant 2 anys amb l'objectiu de valorar la idoneïtat del seu perfil en futurs processos de selecció del Grup DiR.

En qualsevol moment, el candidat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a GESTORA CLUBS DiR, SL, carrer Indústria, 90-92, entresòl 6ª, 08025 de Barcelona, o per correu electrònic a info@dir.cat, indicant el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret concret que vol exercitar.

Grup DiR li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals i l'adopció de les mesures de seguretat que estipula el Reglament de Desenvolupament de la LOPD (RD 1720/2007, del 21 de desembre).

Protección de datos

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que los datos personales que nos facilite como candidato se incorporarán a un fichero responsabilidad de la sociedad GESTORA CLUBS DiR, S.L. (en adelante, GCD) y del resto de sociedades del Grupo DiR (consulte las sociedades del Grupo DiR en el apartado “Aviso Legal” de nuestro sitio web), con el fin de valorar su perfil profesional como candidato. Si no nos manifiesta lo contrario, sus datos se conservarán durante 2 años con el objetivo de valorar la idoneidad de su perfil en futuros procesos de selección del Grupo DiR.

En cualquier momento, el candidato podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a estos efectos a GESTORA CLUBS DiR, S.L., c/Indústria, 90-92, entresuelo 6.ª, 08025 de Barcelona o por correo electrónico a info@dir.cat, indicando el nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, copia del DNI y el concreto derecho que quiere ejercitar.

Grupo DiR le garantiza la confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales y la adopción de las medidas de seguridad que estipula el Reglamento de Desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007, de 21 de diciembre).

Protección de datos

In accordance with the Organic Law 15/ 1999 of 13th December on Personal Data Protection (LOPD), we inform you that the personal data that you provide as a candidate will be included in a file property of the society GESTORA CLUBS DiR, SL (hereinafter GCD) and other Grup DiR companies (see Grup DiR societies in the "Legal Notice" section of our website), to assess your professional profile as a candidate. If you don’t state otherwise, your data will be kept for 2 years in order to assess the suitability of your profile in future selection processes of the DiR Group.

At any time, the applicant may exercise their rights of access, rectification, cancellation and opposition. You may write to these effects to Gestora Clubs DiR SL, c / Indústria, 90-92, entresòl 6a, Barcelona 08025, or by e-mail to info@dir.cat, indicating the name, address for correspondence, copy of ID and the specific right you want to exercise.

DiR Group guarantees the confidentiality in the processing of personal data and the adoption of security measures stipulated in the Regulation of Development of the Data Protection Act (RD 1720/2007 of 21 December).

UN MÓN DE FITNESS A BARCELONA
Avís legal | Contacta
© GCD S.L. 2016 | Tots els drets reservats.